Wedi ei ddiweddaru ddiwetha': 07/03/2014  
Osgoi'r Gwe-lywio
   
  Chwilio'n fwy manwl  |  English

Arweiniad Cyffredinol

Mae Papur Gwaith Drafft ar gael ar hyn o bryd o’r enw 'Iechyd a Lles Rhywiol ar gyfer Cymru 2009-2014'. Roedd hwn yn agored i ymgynghoriad hyd at 5 Hydref 2009.
 
 

Strategaeth iechyd rhywiol i Gymru, a lansiwyd yn 2000 a’r nodau canlynol:
      1. Lleihau cyfraddau Heintiau a Drosglwyddir yn Rhywiol 
      2. Lleihau cyfraddau beichiogi ymysg merched yn eu harddegau 
      3. Sicrhau bod gan bobl fynediad i gyngor ar iechyd rhywiol sydd o ansawdd da

Cynllun gweithredu diwygiedig mewn ymateb i ymgynghori ar ‘Fframwaith Strategol ar gyfer Hyrwyddo Iechyd Rhywiol yng Nghymru'. Fframwaith Strategol ar gyfer Hybu Iechyd Rhywiol yng Nghymru: Adroddiad ar Gynnydd Tachwedd 2003
(Cynulliad Cenedlaethol Cymru)

Adroddiad yn nodi cynnydd o dan bob amcan yn y cynllun gweithredu. 

Nodi ansawdd y gwasanaethau y mae gan blant, pobl ifanc a’u teuluoedd yr hawl i’w ddisgwyl a’i dderbyn yng Nghymru.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taflenni arweiniad ar iechyd rhywiol i blant sy’n derbyn gofal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Arweiniad ar feichiogrwydd ymysg merched yn eu harddegau, yn cynnwys adolygiadau manwl ar lwyddiant ardaloedd lleol wrth leihau beichiogrwydd ymysg merched yn eu harddegau a dadansoddiad o’r ffactorau sylfaenol sy’n effeithio ar ymddygiad rhywiol pobl ifanc a’r canlyniadau dilynol. Bwriedir yr arweiniad i Loegr ond gallai fod o ddiddordeb hefyd i weithwyr proffesiynol iechyd rhywiol sy’n gweithio yng Nghymru, yn yr un modd â’r ddwy ddogfen gysylltiedig isod.
 
 
 
 
 
 
  

Arweiniad ar weithio i gefnogi rhieni yn eu harddegau, yn cynnwys tystiolaeth ar ganlyniadau bod yn rhieni yn eich arddegau a’r ffactorau ategol. Fel uchod, arweiniad i Loegr yw hwn ond gallai fod o ddefnydd i weithwyr proffesiynol yng Nghymru.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Canllawiau ar feichiogrwydd yn yr arddegau, a fwriadwyd ar gyfer Lloegr ond a all fod o ddiddordeb hefyd i broffesiynolion iechyd rhywiol sy’n gweithio yng Nghymru
 
Canllawiau NICE – Newid mewn Ymddygiad: Dulliau unigol
Mae NICE wedi cyhoeddi’r canllawiau diweddaraf ar Newid mewn Ymddygiad.
 
Mae’r canllawiau (Saesneg yn unig) hyn yn gwneud argymhellion ynghylch ymyriadau ar lefel unigol â’r nod o newid ymddygiad sy’n niweidiol i iechyd ymysg pobl 16 oed neu’n hŷn. Mae’n cynnwys ystod o ddulliau, o ymyriadau unigol sy’n cael eu cyflwyno pan fydd y cyfle’n codi i ymyriadau dwys a all ddigwydd dros gyfres o sesiynau.

Mae’r ymddygiad sy’n cael ei gynnwys yn y canllawiau yn ymwneud ag: alcohol, deiet, gweithgaredd corfforol, rhyw a smygu. Fodd bynnag, gall yr argymhellion fod yn berthnasol hefyd i newid mewn ymddygiad sy’n gysylltiedig â materion iechyd eraill.

Mae’r argymhellion yn gydgysylltiedig a dylid eu gweithredu gyda’i gilydd. Mae’r argymhellion hefyd yn cwmpasu polisi a strategaeth, comisiynu, cynllunio, cyflenwi, hyfforddiant a gwerthuso ymyriadau newid mewn ymddygiad ar lefel unigol. Mae technegau newid mewn ymddygiad, cynnal newid a chefnogaeth sefydliadol a chenedlaethol hefyd wedi eu cynnwys yn y canllawiau.
 


Methu dod o hyd i’r hyn yr ydych yn chwilio amdano, neu’n gwybod am beth gwybodaeth a allai fod yn ddefnyddiol ar y dudalen hon?

Cysylltwch ag Adam Jones gydag unrhyw awgrymiadau, ymholiadau neu wybodaeth newydd.


Wedi ei ddiweddaru ddiwetha': 07/03/2014